Konkurs Fotograficzny YourHomeStory

Regulamin uczestnictwa

w Konkursie Fotograficznym YourHomeStory

 

§1. Definicje

 1. 1. Organizator - spółka FLHF S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy
 2. ul. Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, zarejestrowany przez w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000728264, NIP: 8982242989, REGON: 380160976, (dalej zwana „Organizatorem")
 3. 2. Konkurs fotograficzny - Konkurs polegający na sfotografowaniu produkty pochodzącego ze sklepu yourhomestory.com.pl i przyznaniu Uczestnikowi Nagrody, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”).
 4. 3. Regulamin - niniejszy regulamin, który definiuje prawa, obowiązki a w szczególności korzyści płynące z uczestnictwa w Konkursie.
 5. 4. Uczestnik - osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkająca na terenie Polski oraz posiadająca konto na platformie Instagram.
 6. 5. Laureat – uczestnik, któremu Organizator przyznał nagrodę w niniejszym konkursie.
 7. 6. Strona Internetowa Organizatora - strona internetowa dostępna pod adresem https://yourhomestory.com.pl/.


§ 2. Postanowienia ogólne

 1. 1. Regulamin Konkursu stanowi podstawę prawną działania Konkursu, jednocześnie określając prawa i obowiązki  Uczestnika oraz Organizatora.
 2. 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://yourhomestory.com.pl/regulamin oraz w siedzibie Organizatora.
 3. 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i wymaga akceptacji Regulaminu Konkursu.
 4. 4. Konkurs jest organizowany w okresie od 1 kwietnia do 19 kwietnia.
 5. 5. Rozstrzygnięcie Konkursu w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu, będzie ogłoszone na profilu sklepu YourHomeStory na platformie Instagram w terminie do dnia 21 kwietnia.

§ 3. Zasady przystąpienia do konkursu

 1. 1. Przez przystąpienie do Konkursu rozumie się przesłanie / zamieszczenie przez Uczestnika fotografii na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dodanie zdjęcia na swoim profilu z produktem zakupionym w sklepie internetowym yourhomestory.com.pl, oznaczenie profilu YourHomeStory oraz dodanie #yourhomestory.
 3. 3. Przez samo przystąpienie do Konkursu Uczestnik nie nabywa jakichkolwiek uprawnień do przyznania nagrody.
 4. 4. W konkursie nie mogą być zgłaszane prace, które były już wcześniej zgłaszane lub nagradzane w innych konkursach Organizatora.

 

§ 4. Oświadczenia i zasady uczestnictwa

 1. 1. Uczestnik zostanie włączony do Konkursu, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

a)      Zmieści na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z produktem zakupionym w sklepie YourHomeStory.

b)     Oznaczy na zdjęciu konkursowym profil YourHomeStory oraz dodanie #yourhomestory.

 

 1. 2. Uczestnik może zamieścić w miejscu wskazanym w ust.1 niniejszego paragrafu dowolną liczbę zdjęć. Zdjęcia biorące udział w konkursie mogą zostać wykorzystane przez YourHomeStory w celach marketingowych i promocyjnych. Uczestnik konkursu przekazuje prawo do zdjęć na rzecz YourHomeStory.
 2. 3. Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą pracy oraz że praca konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.
 3. 4. W przypadku, jeżeli praca konkursowa zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), zwanej dalej „pr. aut.”, Uczestnik oświadcza, iż jako twórcy, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z ust. 10 poniżej i przeniesienia praw, jeśli ma zastosowanie, zgodnie z ust. 10 poniżej, jak również, że praca konkursowa nie stanowi opracowania w rozumieniu ww. ustawy.
 4. 5. W przypadku, jeżeli w pracy konkursowej utrwalono wizerunek osoby, Uczestnik niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osoby, której wizerunek utrwalono w pracy konkursowej, na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku takiej osoby w ramach pracy konkursowej w czasie nieograniczonym poprzez:

c)      rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z Konkursem i jego promocją, w tym na stronach wybranych serwisów internetowych,

d)     wykorzystania wizerunku w reklamie i promocji Organizatora a w szczególności w reklamie prasowej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, adpolowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych.

 1. 6. Organizator może żądać doręczenia skanu lub oryginału oświadczenia dotyczącego zgody na rozpowszechnienie wizerunku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, co będzie warunkiem dalszego uczestniczenia w Konkursie.
 2. 7. Uczestnik / Laureat oświadcza, że przenosi na Organizatora pełnię autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, na wszelkich polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

§ 5. Nagrody

 1. 1. Nagrody rzeczowe (dalej zwane „Nagrodami") w konkursie stanowią markowe produkty dostępne w sklepie YourHomeStory.  Zwycięzca Konkursu ma prawo do wyboru dowolnego produktu dostępnego w sklepie YourHomeStory do kwoty 200 złotych polskich.
 2. 2. Nagroda nie podlega dowolnej wymianie na kwotę pieniężną.
 3. 3. Przewidziana jest jedna nagroda w konkursie.
 4. 4. Nagroda zostanie wydana Laureatowi do dnia 30 kwietnia.  Odbiór nagrody odbywa się drogą pocztową na adres w Polsce, wskazany przez Laureata
  1. 5. Zgodnie z art.21 ust.1 pkt.68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość nagród przekazanych Laureatom, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. 1. Administratorem danych osobowych (adresu e-mail) Uczestników jest: spółka FLHF S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, zarejestrowany przez w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000728264, NIP: 8982242989, REGON: 380160976.
 2. 2. Dane osobowe Uczestników (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, miejscowość będącą miejscem zamieszkania) będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 3. 3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Konkursu).
 4. 4. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.
 5. 5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 6. 6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług hostingowych, usług na potrzeby kampanii mailingowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 7. 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 8. 8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 9. 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

§ 7. Przepisy końcowe

 1. 1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników Konkursu pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na następujący adres e-mail Organizatora: info@yourhomestory.com.pl, w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Konkursu.
 2. 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres mailowy i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. 3. Organizator w terminie 2 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.
 4. 4. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
 5. 5. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników.
 6. 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

 

 

 

To Top