Reklamacje i zwroty


Reklamacje i zwroty


Zadowolenie i satysfakcja Klientów to dla nas priorytet. Zależy nam na tym, aby Wasza radość z zakupów w YourHomeStory trwała jak najdłużej, dlatego postanowiliśmy wprowadzić atrakcyjną politykę zwrotów i reklamacji.

 

Zwroty

 

Mogą Państwo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni  od daty odebrania towaru. W tym celu należy odpowiednio wypełnić i przesłać Sprzedającemu podpisany formularz „oświadczenie o odstąpieniu od umowy” stanowiący załącznik do Regulaminu LINK .

Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres:

 

FLHF S.A.

ul. Logistyczna 2-4

Bielany Wrocławskie

55 – 040 Kobierzyce

w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

  

Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia zwrotu na magazyn przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany Sprzedającemu lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

Koszt odesłania towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość z ograniczeniem do kwoty 20 złotych ponosi Sprzedający. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego w wysokości przewyższającej tą kwotę ponosi Kupujący. Kupujący może również na koszt Sprzedającego zlecić odbiór towaru bezpośrednio od Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedającego. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

 

 

Reklamacje

 

W przypadku, kiedy towar jest niezgodny z umową mogą Państwo zgłosić reklamację w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta  lub zgłosić reklamację w Sklepie z tytułu rękojmi.

1. Wybrane towary objęte są gwarancją. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, przy czym:

a. przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:

-         nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

-         nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta

-         został Klientowi wydany w stanie niezupełnym (np. brakuje instrukcji, jeżeli jest ona załączana przez producenta).

b. przez wadę prawną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:

-         stanowi własność osoby trzeciej,

-         obciążony jest prawem osoby trzeciej,

-         ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

3. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zgodził się na przesłanie towaru w takim stanie.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacja może zostać złożona: osobiście, telefonicznie, listem poleconym lub mailowo na adres: info@yourhomestory.com.pl. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru. Klient może odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu do doręczeń: FLHF S.A., ul. Logistyczna 2-4, Bielany Wrocławskie, 55 – 040 Kobierzyce.

5. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem potwierdzającym nabycie go u Sprzedawcy (może to być np. paragon, faktura, dowód zapłaty za konkretne Zamówienie).

6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail jakimi posłużył się do Klient składając zamówienie, określenie towaru, który jest reklamowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.

7. W ramach składania reklamacji Klient  może żądać:

a. naprawienia towaru;

b. wymiany towaru na wolny od wad;

c. obniżenia ceny;

d. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

8. Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady. Termin na złożenie reklamacji nie może jednak zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedającego za towar. W przypadku Klientów, którzy nie są konsumentami zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu wady.

9. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

10. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klientów, którzy nie są konsumentami jest ograniczona do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za objęty reklamacją towar i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji za uzasadnioną, taki Klient otrzyma towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona cena towaru. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta nie będącego konsumentem.

11. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający pokryje koszt ponownego wysłania towaru do Klienta. Zwrot środków następuje wedle zasad opisanych w Regulaminie LINK .  

To Top