Regulamin sklepu internetowego www.yourhomestory.com.pl

 

Regulamin sklepu internetowego yourhomestory.com.pl (zwany dalej „Regulaminem”) obowiązujący od dnia 10 maja 2018 roku.

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez spółkę FLHF Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50 - 304) przy ul. Antoniego Słonimskiego 1A, za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.yourhomestory.com.pl, w tym m.in. warunki składania zamówień na towary dostępne w Sklepie,  zasady  dostarczania zamówionych towarów do Klienta, sposób i termin zapłaty ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

Ponadto Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez spółkę FLHF Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich nieodpłatnych usług drogą elektroniczną - prowadzenia Konta.

Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.yourhomestory.com.pl prowadzony przez Sprzedającego, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Sprzedający – FLHF Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50 – 304) przy ul. Antoniego Słonimskiego 1A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000728264, NIP: 8982242989, REGON: 380160976, kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000,00 złotych wpłacony w całości;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep przekaże zamówienie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność prawną, posiadająca Konto Klienta lub zawierająca umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

Konto Klienta - utworzony po rejestracji indywidualny panel administracyjny Klienta w ramach Sklepu służący m.in. do realizacji składanych zamówień, sprawdzania historii zamówień, danych dotyczących wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, który zawiera za pośrednictwem Sklepu umowę ze Sprzedawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem platformy Tpay.com;

Regulamin – niniejszy regulamin;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 I.            DANE PRZEDSIĘBIORCY 

Właścicielem witryny www.yourhomestory.com.pl jest FLHF Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50 – 304) przy ul. Antoniego Słonimskiego 1A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000728264, NIP: 8982242989, REGON: 380160976, kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000,00 złotych wpłacony w całości.

 

 

II.           INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny na witrynie www.yourhomestory.com.pl (zwany dalej jako „Sklep”).
2. Dane kontaktowe:
- Adres siedziby: Wrocław (50-304), ul. Słonimskiego 1 A;
- E-mail: info@yourhomestory.com.pl;
- Telefon: 717 336 734;
- Adres do zwrotów towarów: ul. Logistyczna 2, Bielany Wrocławskie, 55 – 040 Kobierzyce.
3. Zakupiony towar jest dostarczany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 

III.          ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1.Usługa świadczona drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu polega na organizacji sprzedaży produktów przy wykorzystaniu Sklepu, poprzez umożliwienie dokonywania zakupów w Sklepie z wykorzystaniem Konta Klienta.
2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu stanu zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Klienta oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych itp.
3. Klient jest także uprawniony do dokonania zakupu w Sklepie bez konieczności dokonywania rejestracji i tworzenia Konta Klienta.
4. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji, tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Klient w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Klienta), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania/ siedziby  oraz numeru telefonu komórkowego. Kliknięcie pola „Dalej” kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Klient następnie otrzyma na podany adres poczty elektronicznej maila z potwierdzeniem loginu i hasła do Konta Klienta.
5. Do zawarcia umowy  o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez aktywację rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Konta Klienta.
6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczeń  o następującej treści:
a) zapoznałem/am się i zaakceptowałem/am w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
b) przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
d) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
e) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu,
7. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu  umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail: info@yourhomestory.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Sklepu, lub w każdy inny sposób umożliwiający Sprzedającemu  zapoznanie się z treścią tego oświadczenia lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli, chyba że Klient ustali ze Sprzedającym krótszy termin wypowiedzenia.
8.Sprzedający może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
9. Wypowiedzenie umowy jest równoznaczne z zablokowaniem Klienta dostępu do Konta Klienta oraz usunięciem Konta.
10.Oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane poprzez Sprzedającego, zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje  usunięciem Konta Klienta.
11. Rozwiązanie za wypowiedzeniem lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

§ 2. Warunki świadczenia usługi

 

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie tego Regulaminu Klient powinien posiadać:
- przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 9, Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 24 lub Chrome w wersji nie starszej niż 29 oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologie HTML5.
2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych, określonych w ust.1, Sprzedający nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenie lub uszkodzenie serwisu.
4. Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną można składać pisemnie na adres: FLHF S.A., ul. Logistyczna 2, Bielany Wrocławskie, 55 – 040 Kobierzyce lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: info@yourhomestory.com.pl;
5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
- oznaczenie Klienta;
- opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
6. Sklep dołoży starań, żeby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Sklep.

 

§ 3. Cookies (ciasteczka)

 

1. Klient może wyrazić zgodę na instalację i używanie plików cookies.
2. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania plików cookies, ale może to oznaczać że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien w dowolnym momencie zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesyłania.
3. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Sprzedający nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Klientów Sklepu.
4. Klienci mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www.
5. Sposób usunięcia przez użytkownika plików Cookies zależy od używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej. Informacje o tym, jak usunąć pliki Cookies, dla najbardziej typowych przeglądarek zamieszczone są na następujących stronach internetowych:
- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;
- Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;
- Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
6. Sprzedający wykorzystuje piliki Cookies w następujący sposób:
- prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
- obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
- statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

 

 

IV.         ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW 

§ 4. Przedmiot transakcji

 

1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie Sklepu oferta była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego, poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
2. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru w Sklepie. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie  najpóźniej jednak w terminie siedmiu dni roboczych od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta. W przypadku dokonania przedpłaty przez Klienta, Sklep zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi od dnia otrzymania przedpłaty do dnia zapłaty.

 

§ 5. Ceny produktów

 

1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i określają wartość brutto (zawierają podatek VAT).
2. Ceny towarów każdorazowo obejmują koszty wysyłki towaru.
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
5. Koszty dostawy towaru pokrywa Sklep. Dostawa towaru odbywa się w wybranej  i określonej przez Klienta formie.

 

§ 6. Zamówienia

 

1. Klient może składać zamówienia przez cały czas pracy serwisu internetowego to jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, za pośrednictwem witryny internetowej www.yourhomestory.com.pl. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
2. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie Sklepu jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Internetu w Sklepie należy:
a) wejść na stronę Sklepu;
b) wybrać towar będący przedmiotem zamówienia oraz jego ilość, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
c) przejść do koszyka i wybrać:
- ilość zamawianego towaru;
- sposób dostarczenia towaru;
- sposób płatności;
- klient może wypełnić pole “Uwagi dotyczące zamówienia”;
d) kliknąć w przycisk “dalej” i przejść do formularza zamówienia;
e) w formularzu zamówienia wpisać swoje dane oraz adres, na który ma nastąpić dostawa towaru. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowych produktach, rabatach, promocjach oraz innych informacji handlowych;
f) zapoznać się z Regulaminem i następnie zaznaczyć, że akceptuje się Regulamin;
g) kliknąć przycisk „Dalej”;
h) sprawdzić poprawność danych oraz zapoznać się łącznym kosztem zamówienia;
i) kliknąć przycisk „zamawiam”;
j) dokonać płatności w przypadku wyboru płatności online.
4. Po złożeniu zamówienia na stronie WWW Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:
a) w przypadku płatności kartą płatniczą lub przelewem bankowym– link do transakcji bezpośrednio na stronie www.payu.pl.
5. Dla zamówień złożonych na stronie Sklepu do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 powyżej.
6. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Sprzedający będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.
7. Termin ważności zamówienia w sytuacji zmiany sposobu zapłaty z płatności online na płatność za pobraniem wynosi 3 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Klient nie uiści należności wynikającej z zamówienia w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Klient nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.

 

§ 7. Formy płatności

 

Klient może wybrać jedną z następujących form uregulowania należności za dokonane zamówienie, wybierając jedną spośród dostępnych form płatności:
- przelew bankowy, karta płatnicza, druczek pocztowy, wpłata za pośrednictwem Tpay.com.

 

 § 8. Terminy i koszty wysyłki

 

1. Wysyłka zamówionych towarów następuje:
W przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu - w dni robocze, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych licząc od dnia roboczego następującego po dniu w którym środki zostały zaksięgowane.W przypadku plakatów - wysyłka towaru może wydłużyć się do 3 - 4 dni roboczych. 

2. Wszystkie przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. Przewidywany czas dostawy to na terenie kraju, to 2 - 3 dni robocze od momentu wysłania. W przypadku plakatów dostawa może wydłużyć się do 4 - 5 dni roboczych. 

3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, ma możliwość sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół. Protokół szkody Klient zobowiązany jest przesłać do Sklepu wraz z reklamacją, co ułatwi jej rozpatrzenie. Klient może również odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.
4. Za dzień realizacji zamówienia lub części zamówienia uznaje się dzień wysłania towaru do Klienta.
5. Do każdej przesyłki zostaje wysłane mailowo potwierdzenie kupna (paragon lub faktura VAT w zależności od zaznaczonego pola w formularzu zamówienia).
6. W przypadku nieobecności Klienta pod adresem wskazanym, jako adres wysyłki, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę.
7. Do zakupionego produktu należy doliczyć koszty związane z wysyłką, które uzależnione są od gabarytów i wagi całego zamówienia oraz wybranej formy płatności i dostawy. Klient ponosi jednorazowy koszt wysyłki niezależnie od ilości zakupionych produktów. Informacja o koszcie wysyłki jest dostępna w trakcie dokonywania zamówienia na formularzu zawierającym zestawienie zamówionych towarów.

 

§ 9. Gwarancje i reklamacje

 

1. W przypadku, kiedy towar jest niezgodny z umową Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta  lub zgłosić reklamację w Sklepie z tytułu rękojmi.
2. Wybrane towary objęte są gwarancją. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, przy czym:
a) przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:
- nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta
- został Klientowi wydany w stanie niezupełnym (np. brakuje instrukcji, jeżeli jest ona załączana przez producenta).
b) przez wadę prawną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:
- stanowi własność osoby trzeciej,
- obciążony jest prawem osoby trzeciej,
- ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zgodził się na przesłanie towaru w takim stanie.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacja może zostać złożona: osobiście, telefonicznie, listem poleconym lub mailowo na adres: info@yourhomestory.com.pl. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru. Klient może odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu do doręczeń: FLHF S.A., ul. Logistyczna 2, Bielany Wrocławskie, 55 – 040 Kobierzyce.
6. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem potwierdzającym nabycie go u Sprzedawcy (może to być np. paragon, faktura, dowód zapłaty za konkretne Zamówienie).
7. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail jakimi posłużył się do Klient składając zamówienie, określenie towaru, który jest reklamowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
8. W ramach składania reklamacji Klient  może żądać:
a) naprawienia towaru;
b) wymiany towaru na wolny od wad;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
9. Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady. Termin na złożenie reklamacji nie może jednak zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedającego za towar. W przypadku Klientów, którzy nie są konsumentami zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu wady.
10. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
11. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klientów, którzy nie są konsumentami jest ograniczona do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za objęty reklamacją towar i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji za uzasadnioną, taki Klient otrzyma towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona cena towaru. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta nie będącego konsumentem.
12. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający pokryje koszt ponownego wysłania towaru do Klienta. Zwrot środków następuje wedle zasad opisanych w Regulaminie.

 

§ 10. Odstąpienie i Zwroty

 

1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 r.,  Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni  od daty odebrania towaru. Klient będący konsumentem, chcąc odstąpić od umowy na wyżej wymienionych warunkach, powinien odpowiednio wypełnić i przesłać Sprzedającemu podpisany formularz „oświadczenie o odstąpieniu od umowy” stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach dotyczących świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
3. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres:


FLHF S.A.
ul. Logistyczna 2
Bielany Wrocławskie
55 – 040 Kobierzyce

w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na rachunek bankowy Klienta wskazany Sprzedającemu lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
5. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość z ograniczeniem do kwoty 20 złotych ponosi Sprzedający. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego w wysokości przewyższającej tą kwotę ponosi Kupujący. Kupujący może również na koszt Sprzedającego zlecić odbiór towaru bezpośrednio od Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedającego.
6. Sprzedający dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) nie później niż w ciągu 14 dni  przy użyciu takie samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem należności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 11. Dane osobowe

 

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie yourhomestory.com.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych powierzonych w celu wykonania umowy stanowi art. 6 ust. 1 pkt. b) tego Rozporządzenia ogólnego.
2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, rzetelnie, w sposób przejrzysty, jak również uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, w szczególności dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, jak również adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej, nie obowiązkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych powierzonych w celu wykonania umowy stanowi art. 6 ust. 1 pkt. a) tego Rozporządzenia ogólnego.
5. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również wniesienia skargi do GIODO (od 25 maja 2018 r. Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Klient ma prawo w każdym czasie do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych, jak również do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo do przesłania tych danych osobowych innemu podmiotowi, w tym prawo do żądania by dane te zostały przesłane innemu podmiotowi przez samego Administratora.
7. Klient może cofnąć wyrażone podczas rejestracji zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W celu cofnięcia którejkolwiek ze zgód Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym, wysyłając do niego wiadomość email na adres info@yourhomestory.com.pl.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 

1. Wszystkie towary, nazwy i znaki towarowe publikowane na stronie Sklepu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
2. Zawartość stron internetowych Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.
3. Sklep informuje, że informacje dotyczące towarów prezentowanych na stronach Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
4. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sklepu. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych firmy.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną oraz poprzez informację zawartą na stronach Sklepu z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia powiadomienia pocztą elektroniczną. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) dla zakupów dokonanych do dnia 24.12.2014 oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 dla zakupów dokonanych od dnia 25.12.2014 r.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 10.05.2018 r

 

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Dnia .....................................................

 

Sprzedawca:

FLHF SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą we Wrocławiu (50 – 304) przy ul. Słonimskiego 1 A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000728264, NIP: 8982242989, REGON: 380160976, kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000,00 złotych wpłacony w całości.

 

Nabywca (konsument):

Imię i nazwisko: ........................................................................

Adres: ........................................................................

Adres e-mail: ........................................................................

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

............................................................................................... (w tym miejscu należy wpisać nazwę Towaru).

 

Umowa Sprzedaży została zawarta dnia ........................... (w tym miejscu należy wpisać datę zawarcia umowy).

 

Towar został odebrany w dniu ................................... (w tym miejscu należy wpisać datę  odbioru Towaru).

 

 

 

................................

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)

 

To Top